Informace o ochraně vašich osobních údajů

Renault SAS přijímá veškerá bezpečnostní opatření, aby zajistil, že s Vašimi osobními údaji je nakládáno bezpečně a v souladu s právními předpisy.

Níže naleznete podrobné informace o zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s používáním této webové stránky.

Seznam členů sítě a jejich kontaktní údaje jsou k dispozici na webové stránce pomocí nástroje „Najít provozovnu“.

 

K čemu jsou Vaše osobní údaje používány?

Vaše osobní údaje shromažďujeme, když vyplňujete formulář na našem webu, když nás kontaktujete e-mailem, telefonem, živým chatem nebo jakýmkoli jiným způsobem. Další informace o vás můžeme získat zejména prostřednictvím jiných společností v naší skupině.

Vaše osobní údaje používáme k:

 

účel

právní základ

 

Správa žádostí

Toto nakládání s osobními údaji je odůvodněno předsmluvním vztahem vyplývajícím z žádosti.

Správa požadavků

Toto nakládání s osobními je založeno na našem oprávněném zájmu (vylepšení našich produktů a služeb a prevence právních kroků).

Výzkum a vývojové aktivity

Toto nakládání s osobními údaji je založeno na našem oprávněném zájmu (zlepšování našich produktů a služeb).

Monitor našich aktivit (reporting)

Toto nakládání s osobními údaji je založeno na našem oprávněném zájmu (měření výkonnosti našeho podnikání a zlepšování našich produktů a služeb).

Odpovědi na jakékoli žádosti o výkon práv v souvislosti s osobními údaji (viz část „Vaše práva“)

Toto nakládání s osobními údaji vychází z našich zákonných povinností a zahrnuje ověření vaší identity.

 

Obecně se zavazujeme shromažďovat pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro každý z účelů, pro které Vaše data zpracováváme.

Jako takové jsou ve formulářích označená pole, která jsou povinná. Informace zde jsou nezbytné pro vyřízení Vaší žádosti nebo pro splnění našich povinností vyplývajících z právních předpisů. Pokud nechcete poskytnout požadovaná data, nebudeme moci Vaši žádost zpracovat. Další informace jsou určeny k lepšímu poznání, zejména k zasílání personalizovaných reklamních zpráv, a jsou proto volitelné. Nemusíte je uvádět.

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

V souladu s právními předpisy se zavazujeme, že Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytnou pro plnění jejich účelu.

Při výpočtu doby, po kterou se osobní údaje uchovávají se spoléháme zejména na následující kritéria:

• Trvání smlouvy, pokud máte smlouvu se společností RENAULT nebo se členy její sítě,

• Čas potřebný ke zpracování Vaší žádosti nebo nároku,

• Doba, po kterou je váš uživatelský účet otevřen (pokud jste jej otevřeli), s výjimkou případu nečinnosti po dobu 3 let,

• Váš zájem o naše reklamy,

• Potřeba udržovat určitou historii vašich interakcí s námi, pro kvalitní řízení našeho obchodního vztahu,

• Povinnosti vyplývající z právních předpisů.

Některé osobní údaje jsme povinni uchovávat pro účely případných právních kroků a to po celou promlčecí dobu po ukončení našeho obchodního vztahu v souladu s platnými právními předpisy.

Kdo má přístup k Vašim údajům?

Osobní údaje týkající se Uživatele, jako je příjmení, křestní jméno, e-mailová adresa a některé informace o jeho/jejím vozidle, jsou nezbytné pro to, aby si Uživatel mohl vytvořit účet, používat Služby a získat, pokud je přijme, nabídky nových služeb a produktů. Osobní údaje mohou být sdělovány Opraváři, kterého si vybral, jakož i subdodavatelům RENAULT vázaným dohodou o zachování důvěrnosti aplikovatelnou v Evropské unii i mimo ni. RENAULT může také sdělit osobní údaje v případě, že je povinen je sdělit autorizované třetí osobě, aby splnil všechny zákonné povinnosti, či v jiných zákonem stanovených případech.
 

Vaše data jsou v maximální možné míře umístěna na serverech v Evropském hospodářském prostoru (EHP). Protože se však někteří z našich poskytovatelů služeb nacházejí v zemích mimo EHP, Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány i mimo EHP. Některé z těchto zemí mohou mít odlišné předpisy týkající se osobních údajů než Evropská unie. V takovém případě věnujeme zvláštní pozornost zajištění toho, aby byl tento převod proveden v souladu s platnými předpisy, a zavádíme záruky zajišťující úroveň ochrany Vašeho soukromí a Vašich základních práv, která jsou rovnocenná ochraně poskytované Evropskou unií (zejména prostřednictvím používání standardních smluvních ustanovení Evropské komise). Na jednoduchou žádost podanou na adresu uvedenou v části „Jaká jsou vaše práva“vám můžeme poskytnout více informací o těchto převodech (včetně standardních smluvních ustanovení Evropské komise).

Vaše osobní údaje můžeme také zpřístupnit třetím stranám, v případě plnění našich právních povinností nebo správních či soudních rozhodnutí.

Vaše práva

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

• Právo na přístup k Vašim osobním údajům, tj. právo na obdržení jejich kopie,

• Právo na opravu, pokud se vaše data ukázala jako chybná nebo zastaralá, což nám umožní splnit naši povinnost mít o Vás aktuální údaje,

• Právo na vymazání Vašich osobních údajů, které může být omezeno ve vztahu k našim smluvním nebo zákonným povinnostem,

• Právo na přenositelnost vašich údajů, tj. právo na přijetí osobních údajů, které vám poskytneme ve strukturovaném počítačovém formátu, běžně používaném, a na jejich předání jinému správci osobních údajů,

• Právo vznést námitku vůči zasílání obchodních sdělení (včetně námitky proti profilování, pokud je používané),

• Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a máte právo jej kdykoliv pro kterýkoliv z uvedených účelů odvolat. Pro odvolání souhlasu je nezbytné specifikovat účel, pro který je souhlas odvoláván a zaslat jej na adresu správce. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

• Domníváte-li se, že je zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, jste oprávněn(a) vznést námitku, žádat vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, zejména pak požadovat opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

 

Máte také možnost definovat obecné nebo konkrétní pokyny pro zacházení s Vašimi údaji, jejich uchování, vymazání a sdělení v případě Vaší smrti. Tyto pokyny můžete kdykoli změnit nebo odstranit. O těchto konkrétních pokynech nás můžete informovat písemně na výše uvedenou adresu.

Chcete-li uplatnit některá z vašich práv, můžete nás kontaktovat prostřednictvím záložky „kontaktujte nás a / nebo prostřednictvím 0809 362 882 s ověřením vaší identity.

Máte právo se bezplatně zaregistrovat do seznamu Bloctel, spravovaného společností Opposetel, abyste nebyli předmětem telefonických komerčních nabídek. Pro registraci navštivte webovou stránku https: //conso.bloctel .com

Domníváte-li se, že dochází k neoprávněnému zpracování osobních údajů, můžete se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je CNIL pro území Francie a pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125).

Doporučujeme, abyste nás kontaktovali před jakýmkoli nárokem, abychom se pokusili vyřešit váš problém společně.

Odkaz na další informace

Když navštívíte stránky motrio.com, můžeme prostřednictvím cookies automaticky shromažďovat technické informace o vás včetně vaší IP adresy a nastavení vašeho prohlížeče.

Pro podrobnější informace prosím konzultuje naši politiku cookies.

Úpravy informací týkajících se ochrany Vašich osobních údajů

Tyto informace můžeme příležitostně upravit. Pokud je to nutné nebo vyžadováno, budeme Vás informovat a / nebo žádat o Váš souhlas. Při každé návštěvě tohoto webu Vás proto prosíme o seznámení se s nejnovější verzí.