Adatvédelmi tájékoztató

A Renault SAS minden szükségeset megtesz azért, hogy az Ön személyes adatainak kezelése biztonságosan és a jogszabályoknak megfelelően történjen.

 

Az alábbiakban részletes tájékoztatást talál arról, hogy a személyes adatait miként kezeljük ennek a weboldalnak a használata során.

 

A hálózatunk tagjait és az elérhetőségeiket megtalálja a honlapon a “Szerviz keresése” menüpont alatt.

 

Mire használjuk a személyes adatait?

 

Személyes adatokat gyűjtünk például akkor, amikor a webldalunkan található nyomtatványokon, e-mail-ben, telefonon, chaten keresztül vagy bármilyen más módon kapcsolatba lép velünk. További információkat is kaphatunk Önről más cégektől, különösen a Renault Csoporthoz tartozó más cégektől.

 

Személyes adatait az alábbi célokra használjuk:

 

Adatkezelési célok

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön kérésének teljesítésére

Ez az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően, az Ön kérésére szükséges.Ez az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően, az Ön kérésére szükséges.

A panaszának a megválaszolására

Ezt az adatkezelést valamilyen jogos érdekünk (egy későbbi per vagy bármilyen jogvita megelőzése) indokolja.

Kutatások és fejlesztésekre

Ezt az adatkezelést valamilyen jogos érdekünk (termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése) indokolja.

A tevékenységünk követése érdekében (riportok, beszámolók készítésére). 

Ezt az adatkezelést valamilyen jogos érdekünk (a tevékenységünk eredményének mérése, valamint a termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése) indokolja.

Azért, hogy eleget tegyünk az Ön kérelmének, amikor a személyes adataival kapcsolatos jogát gyakorolja.

Ez az adatkezelés valamilyen ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Ilyenkor szükséges az Ön személyazonosságának igazolása.

 

 

Mindig csak olyan személyes adatokat gyűjtünk, amik az adatkezelés céljára szükségesek.

 

 

Ezért ha valamilyen választ vagy adatot kötelező megadnia, azt szerződéseinken és nyomtatványainkon általában külön is jelöljük. Ezekre az adatokra a közöttünk létrejött szerződés teljesítése, az Ön kérésére szükséges lépések vagy jogszabályi kötelezettségünk miatt van szükségünk. Amennyiben úgy dönt, hogy nem adja meg nekünk ezeket a kötelező adatokat, a kérését nem fogjuk tudni teljesíteni. Az általunk kért további információk azért szükségesek, hogy jobban megismerhessünk Önt. Így például személyre szabott reklámokat küldhetünk Önnek. Ezeknek a válaszoknak a kitöltése Önre van bízva. Úgy is dönthet, hogy nem adja meg azokat.

 

Mennyi ideig tároljuk az adatait?

 

A jogszabályoknak megfelelően, személyes adatait csak addig tároljuk, ameddig azokra a céljaink elérése érdekében szükségünk van.

 

 

A tárolási idő meghatározásakor a következő szempontokat vesszük figyelembe:

 • a szerződés tartamát, ha Ön szerződést kötött velünk,
 • a kérésének teljesítéséhez vagy a panaszának megválaszolásához szükséges időt,
 • azt az időt, ameddig a felhasználói fiókja létezik, kivéve, ha azt 3 évig folyamatosan nem használja,
 • azt az időt, ameddig Ön a reklám üzeneteinkkel kapcsolatban érdeklődik,
 • annak szükségét, hogy üzleti működésünk és a jó ügyfélkapcsolat érdekében bizonyos adatokat meg kell őriznünk Önről és a gépjárművéről,
 • a jogszabályi kötelezettségeinket.

 

 

 

 

Előfordulhat, hogy valamilyen bírósági vagy hatósági eljárás miatt, néhány, Önre vonatkozó személyes adatot tovább is meg kell őriznünk. Ilyenkor ezeket az adatokat kizárólag az előbbi eljárás céljára, és csak addig őrizzük, ameddig velünk szemben bármely jogszabály alapján valaki igényt érvényesíthet.

 

Ki férhet hozzá az adataihoz?

 

A személyes adatai, úgy mint a vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, valamint a birtokában lévő gépjárműre vonatkozó adatok elengedhetetlenek ahhoz, hogy regisztráljon, használja a Szolgáltatásokat és, amennyiben hozzájárulását adja, új termékeinkről és szolgáltatásainkról ajánlatot küldjünk Önnek. Személyes adatait megoszthatjuk a választott Javítóműhellyel, valamint az Európai Unión belül és kívül található Renault Csoporthoz tartozó más cégekkel.

 

A RENAULT abban az esetben is felfedheti az adatokat az erre feljogosított harmadik szeméyleknek, ha arra valamiylen jogszabály alapján köteles.

 

 

Amennyiben lehetséges, az Ön személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen belül lévő szervereken tároljuk. Ugyanakkor, miután néhány szerződéses partnerünk és szolgáltatónk az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban található, az Ön személyes adatait ilyenkor ezekben az országokban kezelik. Ebben az esetekben kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az adattovábbítás a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történjen, és olyan garanciákat alkalmazunk, amik az Ön személyes adatainak védelmét és az Ön alapvető jogainak érvényesülését az Európai Unió által kialakított védelemmel azonos mértékben biztosítják (ennek érdekében az Európai Bizottság adatvédelmi modellklauzuláit és modellszerződéseit használjuk). Adatvédelmi tisztviselőnknek küldött üzenetében további tájékoztatást kérhet ezekről az adattovábbításokról (az Európai Bizottság adatvédelmi modellklauzuláiról és modellszerződéseiről).

Végül előfordulhat, hogy az Ön személyes adatait jogszabályi kötelezettségünk miatt, vagy a bíróságok vagy hatóságok felhívása alapján kell közölnünk harmadik személyekkel.

 

Milyen jogok illetik meg Önt az adatkezeléssel kapcsolatban?

 

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatban Önt az alábbi jogok illetik meg:

 • Hozzáférhet a személyes adataihoz, vagyis visszajelzést kérhet tőlünk, hogy kezeljük-e az adatait és másolatot kérhet azokról.
 • Kérheti a személyes adatainak helyesbítését, ha azok tévesek, hiányosak vagy elavultak. Így mi is eleget tehetünk annak a kötelezettségünknek, hogy pontos és naprakész adatokat kezeljünk Önnel kapcsolatban.
 • Kérheti a személyes adatainak törlését („elfeledtetését”). A személyes adatainak törlésére akkor kerülhet sor, ha azokra más nincs szükségünk vagy azokat jogellenesen kezeltük. Törlendők az adatai akkor is, ha Ön - a lent írtak szerint – sikerrel tiltakozott az adatkezelés ellen. Amennyiben az adatait a hozzájárulása alapján kezeljük, és Ön a hozzájárulását visszavonja, szintén törölnünk kell az adatait. A törléshez való jogát korlátozhatja, vagyis adatait nem törölhetjük, ha azokra a közöttünk létrejött szerződés teljesítése érdekében vagy jogszabályi kötelezettségünk miatt van szükségünk.
 • Kérheti az adatkezelés korlátozását, ha az adataira más nincs szükségünk vagy azokat jogellenesen kezeltük, de Ön a jogszabályokban meghatározott okból mégsem szeretné, hogy töröljük azokat.
 • Joga van az adatainak hordozhatóságához, vagyis ahhoz, hogy azokat az Önre vonatkozó személyes adatokat, amiket a rendelkezésére bocsátott tagolt, géppel olvasható formátumban megkapja, vagy kérje azok más adatkezelőnek történő továbbítását. Az adathordozhatóság csak akkor illeti meg Önt, ha az adatkezelés szerződés teljesítése érdekében vagy az Ön hozzájárulása alapján és automatizált módon történik.
 • Tiltakozhat az adataink kezelése ellen, ha az valamilyen jogos érdekünk érvényesítése érdekében történik. Ilyen esetben megvizsgáljuk, hogy a mi adatkezeléshez fűződő érdekünk erősebb-e az Ön érdekeinél, jogainál és szabadságainál. Amennyiben a tiltakozása alapos, kérése szerint töröljük az adatait vagy korlátozzuk azok kezelését.
 • Tiltakozhat az adatainak közvetlen üzletszerzésre (direkt marketing érdekében) történő kezelése ellen (ide értve a profilalkotást). Ezt a jogát az általunk küldött email üzenetben található linken való leiratkozással gyakorolhatja.

 

Bármely jogát úgy gyakorolhatja, hogy a személyazonosságának igazolása mellett megkeres minket a “Kapcsolatfelvétel” menüponton keresztül.

 

 

 

 

 

 

 

 

A személyes adatainak kezelését érintő panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hivatalhoz is fordulhat, ide:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

cím: 1530 Budapest, Pf.: 5, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

tel. +36 1 391 1400

Weboldal: http://www.naih.hu/

 

Végül, a jogainak megsértése esetén, a fent írtakon túl, és azok sérelme nélkül Ön jogosult a személyes adatainak jogellenes kezelésével kapcsolatban bírósághoz fordulni.